OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení
2. Vymezení pojmů
3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
4. Cena zboží
5. Způsoby platby, náklady na doručení
6. Způsob doručení
7. Dodací podmínky
8. Reklamace a záruka zboží
9. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy
10. Ochrana osobních údajů
11. Závěrečné ustanovení

 


1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.rs-stavebnistroje.cz, provozovaném firmou Radek Škoda RS-stavební stroje, Novoveská 2142/44a, 466 01 Jablonec nad Nisou IČO:73657077
Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.


2. Vymezení pojmů
• Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
• Prodávajícím/dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
• Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
• Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
• Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
• Internetový obchod – Elektronický či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží nebo služby spotřebitelům. Tento způsob prodeje umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Předpokladem uzavření této smlouvy je naplnění náležitostí dle těchto obchodních podmínek a také příslušných právních předpisů. Tyto informace musí být učiněny určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a ochraně osob, zejména nezletilých a spotřebitelů.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.rs-stavebnistroje.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.
2. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.
3. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
4. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
6. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.
7. Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.
8. Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.
9. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

4. Cena zboží
Prodávající je plátcem DPH. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou bez DPH a případného recyklačního poplatku. Nové zboží je se standartní zárukou dle obchodního zákoníku, použité zboží je zboží opravené nebo zdemontované jako funkční náhradní díl popř. funkční nebo nefunkční celek určený na náhradní díly. Na zboží použité opravené poskytujeme   zkrácenou záruční dobu v délce 2 měsíců na použité celky určené k použití na náhradní díly záruku neposkytujeme.

Zobrazení zboží
Obrázky u zboží mohou být ilustrativní a mohou mít pouze informativní charakter.

5. Způsoby platby

• Placení na dobírku
Platbu provádí kupující při převzetí zboží od dopravce.

• Bezhotovostní převod
Prodávající sdělí kupujícímu, že je jím objednané zboží již připraveno k odeslání. Kupující provede neprodleně platbu na účet prodávajícího. Variabilní symbol platby odpovídá číslu zálohové faktury. Po připsání sjednané ceny na účet odešle prodávající kupujícímu zboží na jím udanou adresu nebo mu zboží předá jiným způsobem.

• Platba v hotovosti
Provádí se při osobním převzetí zboží na provozovně prodávajícího. Cena neobsahuje dopravní náklady.

• Příplatek na ekologickou likvidaci starých spotřebičů
V souladu se zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění, jsou povinni i koncoví prodejci účtovat finanční příspěvek na ekologickou likvidaci prodávaných spotřebičů. Ceny výrobků jsou uvedeny včetně tohoto poplatku.
Více informací na http:/ww.elektronwin.cz./.


6. Způsob doručení

• Délka dodací lhůty je závislá na druhu objednaného zboží, většinou se pohybuje v rozmezí 1 – 5 pracovních dnů. Pokud dodací lhůta překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního zboží na trhu, má kupující právo zrušit svoji objednávku.
• Zásilku doručujeme prostřednictvím přepravní firmy dle volby zákazníka z nabídky sjednaných dopravců, příp. vlastním autem nebo je možný osobní odběr na provozovně prodávajícího:
Dodání zboží prostřednictvím přepravní firmy  a vlastním autem prodávajícího
Spotřebitel je povinen prohlédnout dodané zboží ihned při jeho převzetí od dopravce a zjistit, zda nebylo poškozeno při dopravě. Prohlédnout musí jak obal, tak samotné zboží. Více najdete na www.stránkách příslušné přepravní společnosti. Pokud bude obal nebo zboží poškozeno, uvede své výhrady do přepravního listu. Řidič musí počkat, dokud spotřebitel zboží neprohlédne a nepřevezme. Poté bez zbytečného odkladu je spotřebitel povinen reklamovat zjištěné vady a poškození u prodávajícího. Na pozdější reklamace těchto závad nebude brán zřetel.
Spotřebitel má právo nepřevzít zboží, které má poškozený vnější obal zásilky a také v případě, je-li mu dodáno zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou.
Pro tento způsob dodávky platí přepravní podmínky dle zakazníkem vybrané  a použité přepravní společnosti.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných závadách. Podpisem přepravního listu stvrzuje kupující vnější nepoškozenost zásilky. Vnější nepoškozenost při převzetí je předpokladem nepoškození zboží při dopravě.

Cena přepravy pro zboží je určena výběrem dopravy a výběrem platby. Při nákupu zboží v ceně nad 5000,- Kč je doprava zdarma, pokud není uvedeno jinak. Při nákupu zboží v ceně nad 50 000, - Kč bude dohodnut individuální postup.

7. Dodací podmínky

Termín dodání

Zboží, které je označeno SKLADEM, nemusí být skladem na naší provozovně a bude v nejdbližší době vychystáno, o termínu doručení budete informováni telefonicky na základě uzavřené objednávky.
Informace o skladovosti u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené jako skladem a prodejce jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Vás kontaktovat naše zákaznické oddělení o stornování objednávky.

Dodavatel - prodávající zboží

Dodavatelem - prodávajícím zboží je firma Radek Škoda, Novoveská 2142/44a, 46601 Jablonec nad Nisou IČO:73657077, DIČ.CZ7808313469 nebo firma Areál Prodeje a Služeb s.r.o.,Novoveská 2142/44a, 46601 Jablonec nad Nisou IČO:04744608, DIČ:CZ04744608

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží.
Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

8. Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahuje záruka vyjma použitých celků určených k použití na náhradní díly záruku neposkytujeme viz. podrobý popis níže. Záruční lhůta 24 měsíců se vztahuje na zboží používané pro soukromé účely. Na zboží používané pro komerční použití je záruční doba 12 měsíců nebo může být stanovena i jiná záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád. Nové zboží je se standartní zárukou dle občanského zákoníku, použité zboží je zboží opravené nebo zdemontované jako funkční náhradní díl popř. funkční nebo nefunkční celek určený na náhradní díly. Na zboží použité opravené poskytujeme zkrácenou záruční dobu v délce 2 měsíců na použité celky určené k použití na náhradní díly záruku neposkytujeme.

9. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována. V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla zabalena, je zákazník povinen uhradit náklady spojené se zabalením zásilky. V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, je zákazník povinen uhradit náklady spojené se zabalením a expedováním. V případě, že zákazník chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno je stanoven storno poplatek ve výši 50% z prodejní ceny produktu.

Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. K odstoupení je třeba, aby Váš projev vůle, kterým odstupujete od smlouvy, byl ve výše uvedené lhůtě doručen prodávajícímu (nejpozději 14.den). V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, příp. ponížená o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné.
UPOZORNĚNÍ: V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
• na dodávku novin, periodik a časopisů,
• spočívajících ve hře nebo loterii.

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu dodavatele.

Dodavatel má právo odmítnout vyřízení objednávky v případě, že množství zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro osobní spotřebu. V případě sporu o to, kolik je obvyklé množství pro běžnou osobní spotřebu, je vždy rozhodující stanovisko dodavatele.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy předmětné zboží není na skladě, nebo jej není možné dodat, případně se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod).

10. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.
Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

11. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 01. února 2012. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.Dále si provozovatel si vyhrazuje právo tiskových změn a tiskových nedostatků  a chyb na těchto stránkách www.rs-stavebnistroje.cz

Tyto obchodní podmínky byly konzultovány SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o. s. (www.spotrebitele.info). To potvrzuje udělené jedinečné logo SOS o provedení SAOP – Spotřebitelského auditu obchodních podmínek, které naleznete na Stránkách organizace. V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek můžete SOS kontaktovat elektronicky nebo telefonicky na poradenské lince SOS 900 08 08 08 (8 Kč/min).

MjZmMjg4