PŮJČOVNA / PODMÍNKY PŮJČOVNY

Podmínky půjčování:

Pro ověření totožnosti požadujeme při sjednání pronájmu předložení následujících dokladů:

FYZICKÉ OSOBY předloží platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti ( řidičský průkaz,cestovní pas,rodný list )

PRÁVNICKÉ OSOBY předloží objednávku firmy se zmocněním,výpis z obchodního rejstříku,občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

V případě nepředložení výše uvedených dokladů, bude požadována kauce v plné výši aktuální ceny zařízení ( stroje )

Při počátku  a konci pronájmu je povinen každý zákazník podepsat nájemní smlouvu a nájemní podmínky.

Zákazník je povinen složit vratnou zálohu - jistinu ( pokud není stanoveno jinak )

Jistinu nemusejí skládat společnosti,které mají u nás řádně sepsanou celoroční objednávku.

Stroje - zařízení je možno vracet pouze v otevírací době půjčovny.

Stroje zákazník vrací nepoškozené a čisté v opačném případě  je povinen kompenzovat náklady s tím spojené.

V případě ztráty nebo totální poškození stroje se zákazník zavazuje k finanční kompenzaci ve výši uvedené v nájemní smlouvě a v kolonce "Cena stroje"

Platba nájemného probíhá po vrácení stroje ( pokud není domluveno jinak )

Zákazník podpisem nájemní smlouvy stvrzuje,že byl seznámen s obsluhou stroje a pravidly bezpečnosti.

Firma RS-stavební stroje (APS Jablonec n.N.) - půjčovna  IČO: 73657077  nenese  odpovědnost za škody, které zakazníkovi vzniknou v souvislosti s používáním stroje.

Denním nájemným se rozumí u strojů s počítadlem motohodin  8 odpracovaných motohodin, v ceně nájmu nejsou pohonné hmoty.

 

DOPRAVA:

Dopravu si zajištuje nájemce na vlastní náklady

SLEVY:

Zapůjčení  1 - 6 hodin, sleva 30% z denního nájemného.

Zapůjčení na 3-7 dní  sleva 10% z denního nájemného.

Zapůjčení na 7 a více dní  sleva 25% z denního nájemného.

Zapůjčení  na víkend  tj. SO+NE  za cenu 1,5 násobku denního nájemného ( SO 100% + NE 50% denního nájemného -půjčení v sobotu a vrácení v pondělí do 8 hodin )

Smlouva o nájmu a  nájemní podmínky

 

 1. Nájemce se zavazuje:

  1.1 Dbát pokynů a doporučení pronajímatele a seznámit se s provozními podmínkami, bezpečnostními předpisy nebo návodem k použití pronajaté věci před prvním použitím.

  1.2 Platit sjednané nájemné spolu s DPH včas, dlouhodobé nájmy budou účtovány ve 14ti denních cyklech. V případě neuhrazení bude stroj odebrán na náklady nájemce, dále viz. Kapitola 2.5.

  1.3 Svěřit obsluhu věci, u které je třeba zvláštního povolení, přezkoušení či osvědčení pouze osobám zaškoleným, způsobilým a oprávněným.

  1.4 Provádět na vlastní náklady běžnou údržbu, čištění a mazání dle pokynů pronajímatele.

  1.5 Umožnit pronajímateli na jeho požádání přístup ke každé pronajaté věci za účelem kontroly, servisní prohlídky, opravy nebo odebrání pronajaté věci.

  1.6 V případě ztráty či odcizení pronajaté věci uhradit její současnou cenu a ušlý zisk pronajímatele, který se roná výši ceny tříměsíčního pnájmu.

  1.7 Uhradit opravu věcí do původního stavu v plné výši, pokud dojde k jejímu poškození ať už vinou obsluhy, manipulace, přepravou, nekvalitním palivem, přirozeným opotřebením nebo jakýmkoli jiným způsobem.

  1.8 Odcizení, úmyslné poškození či ztrátu věci neprodleně nahlásit oddělení Policie a pronajímateli, s následným zasláním písemného vyjádření Policie o oznámení této skutečnosti. Potvrzení musí obsahovat číslo jednací policejního spisu.

  1.9 Nedat věc do pronájmu ani je nenechat užívat třetím osobám. Pro případ této povinnosti se sjednává smluvní pokuta 25% ze současné pořizovací ceny věci. Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody v celém jejím rozsahu.

  1.10 Neprovádět na věci změny bez písemného souhlasu pronajímatele.

  1.11 Vrátit a předat kompletní věc a její příslušenství v poslední den nájmu v bezvadném stavu. Za neočištěný stroj účtujeme denní nájemné, za poškozený či nekompletní stroj bude stanovena finanční náhrada, kterou určí pronajímatel.

  1.12 Pokud nájemce věc včas nevrátí, souhlasí s tím, že ji pronajímatel na jeho náklady převezme v místě jejího uložení nebo užívání.

  1.13 Že nebude požadovat po pronajímateli ušlý zisk v případě poškození či nefunkčnosti stroje ať už vlivem přirozeného opotřebení, neznalostí nebo jakýmkoli jiným způsobem.

  1.14 K úhradě vzniklých škod na majetku a zdraví sobě i třetím osobám v jakékoliv případě ať už manipulací či provozem stroje v době od předání až do řádného vrácení.

 2. Složená záloha

  2.1 Bude použita na případnou opravu stroje jejíž charakter je popsán v kapitole 1.7.

  2.2 Propadá ve prospěch pronajímateli v případě ztráty či odcizení viz bod 1.6.

  2.3 Propadá ve prospěch pronajímateli v případě neopravněných zásahů do stroje s vyjímkou viz. bod 1.10

  2.4 Po řádném vrácení věci bude složená záloha vrácena nájemci po vyúčtování zpět.

  2.5 Bude použita na úhradu nájemného, poplatků z prodlení nebo na úhradu nákladů s odebráním stoje.

 3. Předání věci (stroje) do nájmu:

  3.1 Stroj bude nájemci  řádně předveden a odzkoušen. Další případné poškození jde na vrub nájemce viz. bod 1.7

 4. Ostatní podmínky:

  4.1 Pohonné hmoty nejsou zahrnuty v ceně nájemného.

  4.2 Za každých započatých 24 hodin účtujeme denní nájemné.

 5. SLEVY :

Zapůjčení  1 - 6 hodin, sleva 30% z denního nájemného.

Zapůjčení na 3-7 dní  sleva 10% z denního nájemného.

Zapůjčení na 7 a více dní  sleva 20% z denního nájemného.

Zapůjčení  na víkend  tj. SO+NE  za cenu 1,5 násobku denního nájemného ( SO 100% + NE 50% denního nájemného -půjčení v pátek po 12 hodině do 15.30 hodin a vrácení v pondělí od 7 do 8 hodin )


ODZlYWQwOG